skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The synthesis of C, N-codoped TiO 2 hollow spheres by a dual-frequency atmospheric pressure cold plasma jet

Yuan, Qianghua ; Li, Yang ; Yin, Guiqin

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(19), pp.12488-12497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03804-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly thermally conductive graphene film produced using glucose under low-temperature thermal annealing

Li, Jing ; Chen, Xu-Yang ; Lei, Ru-Bai ; Lai, Jin-Feng ; Ma, Tong-Mei ; Li, Yang

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(10), pp.7553-7562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03406-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing nanostructured silicates on diatomite for Pb(II) and Cd(II) removal

Sun, Lingmin ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Wang, Tianning ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.6882-6894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03388-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels.(Metals)

Wang, H. C. ; Somsen, C. ; Li, Y. J. ; Fries, S. G. ; Detemple, E. ; Eggeler, G.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), p.7307(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03374-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Few-layered boron nitride nanosheets as superior adsorbents for the rapid removal of lead ions from water

Liu, Tao ; Li, Yulian ; He, Junyong ; Zhang, Kaisheng ; Hu, Yi ; Chen, Xifan ; Wang, Chengming ; Huang, Xingjiu ; Kong, Lingtao ; Liu, Jinhuai

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(7), pp.5366-5380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-03240-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanocellulose-based magnetic hybrid aerogel for adsorption of heavy metal ions from water.(Polymers)

Wei, Jie ; Yang, Zhixing ; Sun, Yun ; Wang, Changkai ; Fan, Jilong ; Kang, Guoyin ; Zhang, Rong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(8), p.6709(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03322-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Cu content on structure and magnetic properties of Fe–Si–B–P–Cu nanocrystalline alloys

Jia, Xingjie ; Li, Yanhui ; Wu, Licheng ; Zhang, Yan ; Xie, Lei ; Zhang, Wei

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4400-4408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3131-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparing enhanced electrochemical performances Fe 2 O 3 -coated LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 cathode materials by thermal decomposition of iron citrate

Lei, Yike ; Li, Yonghu ; Jiang, Hongyu ; Lai, Chunyan

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), pp.4202-4211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3126-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formulation of Al-Bi-Sn immiscible alloys versus the solidification behaviors and structures.(Metals)

Jia, Peng ; Li, Yue ; Hu, Xun ; Zhang, Jinyang ; Teng, Xinying ; Zhao, Degang ; Chen, Qifeng

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(5), p.4384(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3128-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of compositionally tunable localized surface plasmon resonances (LSPRs) of a series of indium tin oxide nanocrystals prepared by one-step solvothermal synthesis

Li, Qianwen ; Lei, Shujun ; Li, Yali ; Wang, Yanan ; Zhao, Bing ; Ruan, Weidong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(4), pp.2918-2927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3050-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and dielectric properties of ion beam deposited titanium oxynitride thin films

Jia, Liuwei ; Lu, Huiping ; Ran, Yujing ; Zhao, Shujun ; Liu, Haonan ; Li, Yinglan ; Jiang, Zhaotan ; Wang, Zhi

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), pp.1452-1461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2923-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible hydrogen storage behaviors of Ti 2 N MXenes predicted by first-principles calculations

Li, Yameng ; Guo, Yongliang ; Chen, Wangao ; Jiao, Zhaoyong ; Ma, Shuhong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(1), pp.493-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2854-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of the electrical and mechanical properties of carbon nanofiller-reinforced polymer composites

Li, Yichao ; Huang, Xianrong ; Zeng, Lijian ; Li, Renfu ; Tian, Huafeng ; Fu, Xuewei ; Wang, Yu ; Zhong, Wei-Hong

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(2), pp.1036-1076 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-3006-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin ; Li, Yuxiang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.16099-16109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PdCu alloy nanoparticles supported on reduced graphene oxide for electrocatalytic oxidation of methanol

Ye, Huangqing ; Li, Yunming ; Chen, Jiahui ; Sheng, Jiali ; Fu, Xian-Zhu ; Sun, Rong ; Wong, Ching-Ping

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.15871-15881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2759-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization of sheet structure MoS 2 with CeO 2 –Co 3 O 4 for efficient photocatalytic hydrogen evolution

Yu, Hai ; Xu, Jing ; Liu, Zeying ; Li, Yanru ; Jin, Zhiliang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(21), pp.15271-15284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2687-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved extraction of cobalt and lithium by reductive acid from spent lithium-ion batteries via mechanical activation process

Guo, Yaoguang ; Li, Yaguang ; Lou, Xiaoyi ; Guan, Jie ; Li, Yingshun ; Mai, Xianmin ; Liu, Hu ; Zhao, Cindy ; Wang, Ning ; Yan, Chao ; Gao, Guilan ; Yuan, Hao ; Dai, Jue ; Su, Ruijng ; Guo, Zhanhu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(19), pp.13790-13800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2229-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of solvents on the plasmonic properties of indium-doped zinc oxide nanocrystals

Dou, Qianqian ; Wong, Ka ; Li, Yang ; Ng, Ka

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(20), pp.14456-14468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2624-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microstructure on thermal stability of ultrafine-grained Cu processed by equal channel angular pressing

Liang, Ningning ; Zhao, Yonghao ; Li, Y. ; Topping, T. ; Zhu, Yuntian ; Valiev, R. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(18), pp.13173-13185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2548-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible-light responsive Cr(VI) reduction by carbonyl modification Nb 3 O 7 (OH) nanoaggregates

Wang, Tianning ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi ; Yang, Yilong ; Jia, Xinjian

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(17), pp.12065-12078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2496-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (76)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (9)
 2. 2000đến2007  (5)
 3. 2008đến2011  (5)
 4. 2012đến2016  (27)
 5. Sau 2016  (39)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Y
 2. Li, Yang
 3. Li, Yong
 4. Li, Yue
 5. Li, Yuanyuan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...