skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards understanding Botswana and South Africa’s ambivalence to liberal democracy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards understanding Botswana and South Africa’s ambivalence to liberal democracy

de Jager, Nicola ; Sebudubudu, David

Journal of Contemporary African Studies, 01/02/2017, Vol.35(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/02589001.2016.1246682

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards understanding Botswana and South Africa's ambivalence to liberal democracy

de Jager, Nicola ; Sebudubudu, David

Journal of Contemporary African Studies: Botswana at 50: Democratic Deficit, Elite Corruption and Poverty in the Midst of Plenty, 02 January 2017, Vol.35(1), pp.15-33 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0258-9001 ; E-ISSN: 1469-9397 ; DOI: 10.1080/02589001.2016.1246682

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...