skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Năm xuất bản: 2003đến2007 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanizing the movies and "movie-mad" audiences, 1910-1914

Abel, Richard

ISBN: 0-520247-43-4 ; ISBN: 0-520247-42-6 ; ISBN: 978-0520247437 ; ISBN: 978-0520247420

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Translating Mount Fuji Modern Japanese Fiction and the Ethics of Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translating Mount Fuji Modern Japanese Fiction and the Ethics of Identity

Dennis Washburn

E-ISBN 023113892X ; E-ISBN 9780231138925

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richard Abel
  2. Abel, Richard
  3. Dennis Washburn
  4. Washburn, Dennis C
  5. Washburn, Dennis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...