skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of positioning and communication when adopting technological innovation: the case of Optical Fibre Internet in France

Fautrero, Valérie ; Lejealle, Catherine ; Rayna, Thierry

Décisions Marketing, October 2017, Vol.88, pp.51-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0779-7389

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le rôle du positionnement et de la communication dans l’adoption d’une innovation technologique : le cas de la fibre optique en France

Fautrero, Valérie ; Lejealle, Catherine ; Rayna, Thierry

Décisions Marketing, 19 December 2017, Vol.88, pp.51-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0779-7389 ; DOI: 10.7193/DM.088.51.70

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

  1. Adoption  (1)
  2. Stratégie Marketing  (1)
  3. Comportement  (1)
  4. Fibre Optique  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fautrero, Valérie
  2. Rayna, Thierry
  3. Lejealle, Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...