skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

Annals of Statistics, Apr 2012, Vol.40(2), p.759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00905364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calibration of the MACHO Photometry Database

Alcock, C ; Allsman, R. A ; Alves, D. R ; Axelrod, T. S ; Becker, A. C ; Bennett, D. P ; Cook, K. H ; Drake, A. J ; Freeman, K. C ; Geha, M

Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 01 December 1999, Vol.111(766) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6280 ; E-ISSN: 1538-3873 ; DOI: 10.1086/316469

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alves, D. R.
  2. Bennett, D
  3. Liu, Zhi
  4. Nelson, C.A.
  5. Alcock, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...