skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Pluralism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Difference, and Re-cognition

Wolin, Sheldon S

Political Theory, August 1993, Vol.21(3), pp.464-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591793021003007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wolin, S
  2. Wolin, Sheldon
  3. Wolin, Sheldon S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...