skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Association ARIA xóa Năm xuất bản: Sau 2013 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Définition et exploitation des méta-rôles des utilisateurs pour la recherche d’information collaborative.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2015.8 ; Related DOI: 10.24348/coria.2015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modèle Neuronal de Recherche d’Information Augmenté par une Ressource Sémantique.

Nguyen, Gia-Hung ; Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2017.4 ; Related DOI: 10.24348/coria.2017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Association ARIA
  2. Tamine, Lynda
  3. Soulier, Laure
  4. Bricon-Souf, Nathalie
  5. Nguyen, Gia-Hung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...