skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Participation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público

Mejías Sandia, Carlos ; Henríquez Rojas, Pamela

Sociologias, 12/2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. SciELO (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mejías Sandia, Carlos
  2. Pamela Henríquez Rojas
  3. Henríquez Rojas, Pamela
  4. Carlos Mejías Sandia
  5. Sandia, C.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...