skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Impulsivity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“What time is my next meal?” delay-discounting individuals choose smaller portions under conditions of uncertainty

Zimmerman, Annie R ; Ferriday, Danielle ; Davies, Sarah R ; Martin, Ashley A ; Rogers, Peter J ; Mason, Alice ; Brunstrom, Jeffrey M

Appetite, 01 September 2017, Vol.116, pp.284-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.05.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-impulsivity of Japanese patients with eating disorders: primary and secondary impulsivity

Nagata, Toshihiko ; Kawarada, Yojiro ; Kiriike, Nobuo ; Iketani, Toshiya

Psychiatry Research, 2000, Vol.94(3), pp.239-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/S0165-1781(00)00157-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discounting of various types of rewards by women with and without binge eating disorder: evidence for general rather than specific differences.(Report)

Manwaring, Jamie L. ; Green, Leonard ; Myerson, Joel ; Strube, Michael J. ; Wilfley, Denise E.

The Psychological Record, Fall, 2011, Vol.61(4), p.561(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2933

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attention-deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and Conduct Problems in Children and Adolescents with Obesity

Sönmez, Arzu Önal ; Yavuz, Burcu Göksan ; Aka, Sibel ; Semiz, Serap

Şişli Etfal Hastanesi tıp Bülteni, 2019, Vol.53(3), p.300-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-7123 ; E-ISSN: 1308-5123 ; DOI: 10.14744/SEMB.2019.09475 ; PMCID: 7192264

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wilfley, Denise E.
  2. Mason, Alice
  3. Kawarada, Yojiro
  4. Green, Leonard
  5. Zimmerman, Annie R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...