skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Lis, Andrzej

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2014, Vol.10(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2299-7075 ; E-ISSN: 2299-7326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andrzej Lis
  2. Lis, Andrzej

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...