skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China relations: the politics pf re-engagement

Sukman, Rizal

Asian Survey, July-August, 2009, Vol.49(4), p.591(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

2
Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement

Sukma, Rizal

Asian Survey, 07/2009, Vol.49(4), pp.591-608 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0004-4687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/as.2009.49.4.591

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...