skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High‐pressure polymorphism of Fe2P and its implications for meteorites and Earth's core

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Geophysical Research Letters, May 2008, Vol.35(10), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

2
High-pressure polymorphism of Fe 2 P and its implications for meteorites and Earth's core: HIGH PRESSURE BEHAVIOR OF Fe P
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure polymorphism of Fe 2 P and its implications for meteorites and Earth's core: HIGH PRESSURE BEHAVIOR OF Fe P

Dera, Przemyslaw ; Lavina, Barbara ; Borkowski, Lauren A. ; Prakapenka, Vitali B. ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Downs, Robert T. ; Boctor, Nabil Z. ; Prewitt, Charles T.

Geophysical Research Letters, 05/2008, Vol.35(10) [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-pressure polymorphism of Fe[subscript 2]P and its implications for meteorites and Earth's core

Dera, P ; Lavina, B ; Borkowski, L.A ; Prakapenka, V.B ; Sutton, S.R ; Rivers, M.L ; Downs, R.T ; Boctor, N.Z ; Prewitt, C.T; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Geophys. Res. Lett, 19 May 2008, Vol.35(3, 2008) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2008GL033867

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...