skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry

Ryan, Stephen P.

Econometrica, May 2012, Vol.80(3), pp.1019-1061 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0012-9682 ; E-ISSN: 1468-0262 ; DOI: 10.3982/ECTA6750

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry

Ryan, Stephen

Econometrica, May 2012, Vol.80(3), p.1019 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00129682 ; E-ISSN: 14680262

Truy cập trực tuyến

3
The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry

Econometrica, 2012, Vol.80(3), pp.1019-1061 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-9682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3982/ECTA6750

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...