skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive query expansion: a user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis N.

Journal of the American Society for Information Science, Sept, 2000, Vol.51(11), p.991(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive query expansion: a user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis N.

Journal of the American Society for Information Science, Sept, 2000, Vol.51(11), p.991(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive query expansion: A user‐based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis N.

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(11), pp.989-1003 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1002>3.0.CO;2-B

Toàn văn không sẵn có

4
Interactive query expansion: A user-based evaluation in a relevance feedback environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive query expansion: A user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis N.

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(11), pp.989-1003 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1002>3.0.CO;2-B

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Query Expansion: A User-based Evaluation in a Relevance Feedback Environment

Efthimiadis, Efthimis N

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(11), p.989 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive query expansion: A user-based evaluation in a relevance feedback environment

Efthimiadis, Efthimis

Journal of the American Society for Information Science, Sep 2000, Vol.51(11), p.989 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1002>3.0.CO;2-B

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...