skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement

Berrah, L. ; Clivillé, V. ; Montmain, J. ; Mauris, G.

Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, Vol.30(1), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

2
The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement

Berrah, L. ; Clivillé, V. ; Montmain, J. ; Mauris, G.

Journal of Intelligent Manufacturing, 1/2019, Vol.30(1), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement

Berrah, L ; Clivillé, V ; Montmain, J ; Mauris, G

Journal of Intelligent Manufacturing, Jan 2019, Vol.30(1), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement.(Author abstract)

Berrah, L. ; Cliville, V. ; Montmain, J. ; Mauris, G.

Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, Vol.30(1), p.47(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-5515 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contribution concept for the control of a manufacturing multi-criteria performance improvement

Berrah, Lamia ; Clivillé, Vincent ; Mauris, Gilles ; Montmain, Jacky; Clivillé, Vincent (Editor)

Journal of intelligent manufacturing, 2019, Vol.30(1), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0956-5515 ; E-ISSN: 1572-8145 ; DOI: 10.1007/s10845-016-1227-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...