skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov models of search state patterns in a hypertext information retrieval system

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, August, 1993, Vol.44(7), p.413(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov models of search state patterns in a hypertext information retrieval system

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, August, 1993, Vol.44(7), p.413(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov models of search state patterns in a hypertext information retrieval system

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, August 1993, Vol.44(7), pp.413-427 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: 10.1002/(SICI)1097-4571(199308)44:7<413::AID-ASI7>3.0.CO;2-D

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov Models of Search State Patterns in a Hypertext Information Retrieval System

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science (1986-1998), Aug 1993, Vol.44(7), p.413 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov Models of Search State Patterns in a Hypertext Information Retrieval System

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, 1993, Vol.44(7), p.413 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Markov models of search state patterns in a hypertext information retrieval system

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, Aug 1993, Vol.44(7), p.413 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...