skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand - Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International Journal of Gynecology and Obstetrics, Sept, 2012, Vol.118(3), p.213(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7292

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand-Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International Journal of Gynecology and Obstetrics, September 2012, Vol.118(3), pp.213-215 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/j.ijgo.2012.03.041

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand‐Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International Journal of Gynecology & Obstetrics, September 2012, Vol.118(3), pp.213-215 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/j.ijgo.2012.03.041

Truy cập trực tuyến

4
Increased intravenous hydration of nulliparas in labor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand-Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 09/2012, Vol.118(3), pp.213-215 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.03.041

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand-Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, September 2012, Vol.118(3), pp.213-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-3479 ; PMID: 22717414 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ijgo.2012.03.041

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...