skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Molecular Basis for Attractive Salt-Taste Coding in Drosophila
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Molecular Basis for Attractive Salt-Taste Coding in Drosophila

Zhang, Y. V. ; Ni, J. ; Montell, C.

Science, 06/14/2013, Vol.340(6138), pp.1334-1338 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1234133

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The molecular basis for attractive salt-taste coding in Drosophila.(REPORTS)(Author abstract)

Zhang, Yali V. ; Ni, Jinfei ; Montell, Craig

Science, June 14, 2013, Vol.340(6138), p.1334(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The molecular basis for attractive salt-taste coding in Drosophila.(REPORTS)(Author abstract)

Zhang, Yali V. ; Ni, Jinfei ; Montell, Craig

Science, June 14, 2013, Vol.340(6138), p.1334(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The molecular basis for attractive salt-taste coding in Drosophila

Zhang, Yali V ; Ni, Jinfei ; Montell, Craig

Science (New York, N.Y.), 14 June 2013, Vol.340(6138), pp.1334-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23766326 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1234133

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...