skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES

Chaves-Villada, Jaime Eduardo

Vniversitas, 01 June 2015, Issue 130, pp.91-134 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0041-9060 ; DOI: 10.11144/Javeriana.vj130.ddpa

Truy cập trực tuyến

2
EL DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EL DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES

Chaves-Villada, Jaime Eduardo

Vniversitas, 10/09/2015, Vol.64(130), p.91 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0041-9060 ; E-ISSN: 2011-1711 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj130.ddpa

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...