skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Axtmann, Roland xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Democracy problems and perspectives.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy problems and perspectives.

Axtmann,Roland

E-ISBN 0748620109 ; E-ISBN 0748620095 ; E-ISBN 9780748620098 ; E-ISBN 9780748620104 ; E-ISBN 9780748629121

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Democratic Politics: An Introduction

Axtmann, Roland

ISBN: 9780761971832 ; E-ISBN: 9781446220962 ; DOI: 10.4135/9781446220962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Axtmann, Roland.
  2. Axtmann,Roland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...