skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Polymer Sciences xóa Tất cả các phiên bản 2002đến2007 xóa Tất cả các phiên bản Raman Spectroscopy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

synthesis and characterization of titanium silicalite-1

Li , Y. G. ; Lee , Y. M. ; Porter , J. F.

Journal of materials science, 2002, Vol.37(10), pp.1959-1965 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, M
  2. Y. M. Lee
  3. J. F. Porter
  4. Li, Y.G.
  5. Lee, Y.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...