skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Tác giả/ người sáng tác: Lukumay, P.J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International research on vegetable improvement in East and Southern Africa: adoption, impact, and returns

Schreinemachers, Pepijn ; Sequeros, Teresa ; Lukumay, Philipo Joseph

Agricultural Economics, November 2017, Vol.48(6), pp.707-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley (CrossRef)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lukumay, P.J.
 2. Schreinemachers, P.
 3. Lukumay, Philipo Joseph
 4. Schreinemachers, Pepijn
 5. Lukumay, Pj

theo chủ đề:

 1. Q16
 2. Farms
 3. Research & Development
 4. Q12
 5. Q11

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...