skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pajon, Sandra xóa Nhan đề tạp chí: Human Molecular Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The selective footprints of viral pressures at the human RIG-I-like receptor family

Vasseur, Estelle ; Patin, Etienne ; Laval, Guillaume ; Pajon, Sandra ; Fornarino, Simona ; Crouau - Roy, Brigitte ; Quintana - Murci, Lluis

Human Molecular Genetics, 2011, Vol. 20(22), pp.4462-4474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: 10.1093/hmg/ddr377

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laval, G
  2. Patin, Etienne
  3. Crouau-Roy, B
  4. Pajon, Sandra
  5. Quintana - Murci, Lluis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...