skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Antibacterials, Antifungals, and Antivirals Used Most Frequently in Neonates and Infants

Roberts, Jessica ; Stockmann, Chris ; Constance, Jonathan ; Stiers, Justin ; Spigarelli, Michael ; Ward, Robert ; Sherwin, Catherine

Clinical Pharmacokinetics, 2014, Vol.53(7), pp.581-610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0312-5963 ; E-ISSN: 1179-1926 ; DOI: 10.1007/s40262-014-0147-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sepsis upon gentamicin pharmacokinetics in neonates

Lingvall, M ; Reith, D ; Broadbent, R

British journal of clinical pharmacology, January 2005, Vol.59(1), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; PMID: 15606440 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ward, Robert M
  2. Balch, A
  3. Stiers, Justin
  4. Lingvall, M.
  5. Sherwin, Catherine M T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...