skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ren, Jingzheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards preventative eco-industrial development: an industrial and urban symbiosis case in one typical industrial city in China

Dong, Liang ; Fujita, Tsuyoshi ; Dai, Ming ; Geng, Yong ; Ren, Jingzheng ; Fujii, Minoru ; Wang, Yi ; Ohnishi, Satoshi

Journal of Cleaner Production, 15 February 2016, Vol.114, pp.387-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.05.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing regional industrial development: analysis on regional disparity of China's industrial emissions and policy implications

Liang, Hanwei ; Dong, Liang ; Luo, Xiao ; Ren, Jingzheng ; Zhang, Ning ; Gao, Zhiqiu ; Dou, Yi

Journal of Cleaner Production, 10 July 2016, Vol.126, pp.223-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.02.145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis

Liu, Zhe ; Adams, Michelle ; Cote, Raymond P ; Geng, Yong ; Ren, Jingzheng ; Chen, Qinghua ; Liu, Weili ; Zhu, Xuesong

Renewable and Sustainable Energy Reviews, January 2018, Vol.81, pp.1522-1529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-0321 ; E-ISSN: 1879-0690 ; DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.226

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eco-benefits assessment on urban industrial symbiosis based on material flows analysis and emergy evaluation approach: A case of Liuzhou city, China

Sun, Lu ; Li, Hong ; Dong, Liang ; Fang, Kai ; Ren, Jingzheng ; Geng, Yong ; Fujii, Minoru ; Zhang, Wei ; Zhang, Ning ; Liu, Zhe

Resources, Conservation & Recycling, April 2017, Vol.119, pp.78-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; E-ISSN: 1879-0658 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2016.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon footprints of urban transition: Tracking circular economy promotions in Guiyang, China.(Report)

Fang, Kai ; Dong, Liang ; Ren, Jingzheng ; Zhang, Qifeng ; Han, Ling ; Fu, Huizhen

Ecological Modelling, Dec 10, 2017, Vol.365, p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3800 ; DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2017.09.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent progress on innovative urban infrastructures system towards sustainable resource management

Dong, Liang ; Wang, Yutao ; Scipioni, Antonio ; Park, Hung-Suck ; Ren, Jingzheng

Resources, Conservation & Recycling, January 2018, Vol.128, pp.355-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-3449 ; E-ISSN: 1879-0658 ; DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A planning model for the chemical integrated system under uncertainty by grey programming approach

Ren, Jingzheng ; Tan, Shiyu ; Dong, Lichun ; Zhou, Zhiming ; Gao, Suzhao ; Pan, Cihui

Polish Journal of Chemical Technology, 2013, Vol.15(2), p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15098117 ; E-ISSN: 18994741 ; DOI: 10.2478/pjct-2013-0019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ren, J.
  2. Ren, Jz
  3. Ren, Jingzheng
  4. Dong, L
  5. Dong, Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...