skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability evaluation of multi-device/platform user interfaces generated by model-driven engineering

Aquino, Nathalie ; Vanderdonckt, Jean ; Condori-Fernández, Nelly ; Dieste, Óscar ; Pastor, Óscar

Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on empirical software engineering and measurement, 16 September 2010, pp.1-10

ISBN: 9781450300391 ; ISBN: 1450300391 ; DOI: 10.1145/1852786.1852826

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...