skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 242.936  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The West Africa Newsletter

Truy cập trực tuyến

2
West Africa
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Encyclopedia of World Trade: From Ancient Times to the Present

ISBN: 9780765680587

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series, February 2011, Vol.47(12), pp.18953A-18953A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9852 ; E-ISSN: 1467-6346 ; DOI: 10.1111/j.1467-6346.2011.03679.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series, February 2014, Vol.50(12), pp.20246A-20246A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9852 ; E-ISSN: 1467-6346 ; DOI: 10.1111/j.1467-6346.2014.05579.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Beckman, Jeremy

Offshore, Aug 2012, p.12

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

6
West Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa: The Journal of the International African Institute, 2007, Vol.2006(1), pp.120-187 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1750-0184 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/afr.2007.0091

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa: The Journal of the International African Institute, 2007, Vol.2007(1), pp.137-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa: The Journal of the International African Institute, 2006, Vol.2006(1), pp.120-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184

Toàn văn sẵn có

9
West Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa: The Journal of the International African Institute, 2005, Vol.2005(1), pp.126-189 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1750-0184 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/afr.2007.0011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Beckman, Jeremy

Offshore, Jan 2010, Vol.70(1), p.10,12

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

11
West Africa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Infectious Diseases, Chapter 12, p.154-166

ISBN: 9781119085720 ; E-ISBN: 9781119085751 ; DOI: 10.1002/9781119085751.ch12

Toàn văn sẵn có

12
West Africa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy (Conception: Regine Schönenberg and Annette von Schönfeld), 4., p.127

ISBN: 9783837624953 ; E-ISBN: 9783839424957

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Bean, Joy

Publishers Weekly, Aug 17, 2015, p.26

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

14
African American Settlements in West Africa
African American Settlements in West Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African American Settlements in West Africa

ISBN1-4039-6891-8;ISBN1-349-53094-8;ISBN9786611364472;ISBN1-281-36447-9;ISBN1-4039-7919-7

Truy cập trực tuyến

15
The Portuguese in West Africa, 1415-1670 : A Documentary History
The Portuguese in West Africa, 1415-1670 : A Documentary History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Portuguese in West Africa, 1415-1670 : A Documentary History

ISBN0-521-76894-2;ISBN0-521-15914-8;ISBN1-107-20932-3;ISBN9786612658037;ISBN0-511-77605-5;ISBN0-511-77681-0;ISBN0-511-77529-6;ISBN0-511-77316-1;ISBN0-511-77995-X;ISBN1-282-65803-4;ISBN0-511-77423-0

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Africa: The Journal of the International African Institute, 2005, Vol.2005(1), pp.126-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Beckman, Jeremy

Offshore, Sep 2009, Vol.69(9), p.10,12

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Beckman, Jeremy

Offshore, Oct 2009, Vol.69(10), p.12,14

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Beckman, Jeremy

Offshore, Dec 2009, Vol.69(12), p.10,12

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

West Africa

Beckman, Jeremy

Offshore, May 2009, p.10

ISSN: 00300608

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 242.936  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (3.842)
 2. 1957đến1972  (4.205)
 3. 1973đến1988  (9.956)
 4. 1989đến2005  (38.252)
 5. Sau 2005  (179.554)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (224.121)
 2. French  (2.203)
 3. Portuguese  (962)
 4. Spanish  (682)
 5. German  (658)
 6. Japanese  (321)
 7. Chinese  (252)
 8. Turkish  (42)
 9. Norwegian  (39)
 10. Russian  (33)
 11. Italian  (29)
 12. Korean  (26)
 13. Dutch  (24)
 14. Czech  (20)
 15. Polish  (18)
 16. Arabic  (14)
 17. Slovenian  (14)
 18. Slovak  (10)
 19. Lithuanian  (9)
 20. Romanian  (4)
 21. Ukrainian  (4)
 22. Danish  (4)
 23. Hungarian  (3)
 24. Greek  (3)
 25. Icelandic  (2)
 26. Finnish  (2)
 27. Persian  (2)
 28. Macedonian  (1)
 29. Hebrew  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dabis, François
 2. Dabis, Francois
 3. Antonio, Martin
 4. Ekouevi, Didier K
 5. Sultan, Benjamin

theo chủ đề:

 1. West Africa
 2. Africa
 3. Humans
 4. Medicine
 5. Ghana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...