skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Methylation of Iodide in Unconfined Aquifer Sediments at the Hanford Site, USA

Bagwell, Christopher E. ; Zhong, Lirong ; Wells, Jacqueline R. ; Mitroshkov, Alexandre V. ; Qafoku, Nikolla P.

Frontiers in Microbiology, Oct 24, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2019.02460

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bagwell, Christopher E
  2. Mitroshkov, A.V.
  3. Mitroshkov, Av
  4. Qafoku, N.P.
  5. Wells, Jacqueline R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...