skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?

Leguen, F ; Llau, A ; Zhang, G ; O’connell, E

International Journal of Infectious Diseases, 2010, Vol.14, pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1201-9712 ; E-ISSN: 1878-3511 ; DOI: 10.1016/j.ijid.2010.02.1721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swimming Pool Related Drowning Among 0–4 Year Olds Miami-Dade County Florida 2000–2005

Bustamante, M ; Llau, A ; Zhang, G ; O'Connell, E.K ; Rodriguez, Diana ; Borroto-Ponce, R ; Leguen, F

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postoperative Costs Associated With Outcomes After Cardiac Surgery With Extracorporeal Circulation: Role of Antithrombin Levels.(Report)

Muedra, Vicente ; Llau, Juan V. ; Llagunes, José ; Paniagua, Pilar ; Veiras, Sonia ; Fernández-López, Antonio R. ; Diago, Carmen ; Hidalgo, Francisco ; Gil, Jesús ; Valiño, Cristina ; Moret, Enric ; Gómez, Laura ; Pajares, Azucena ; Prada, Blanca de;

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, April, 2013, Vol.27(2), p.230(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-0770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, G
  2. Leguen, F
  3. Llau, A
  4. Gómez, Laura
  5. Llau, Juan V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...