skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas

Besset, M ; Quignon, R ; Dhennin, C ; Yassine, A ; Penaud, A

Annales de chirurgie plastique esthétique, June 2014, Vol.59(3), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traitement local des brûlures

Dhennin, C

Pathologie Biologie, 2002, Vol.50(2), pp.109-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0369-8114 ; E-ISSN: 1768-3114 ; DOI: 10.1016/S0369-8114(01)00274-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du III e millénaire

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique esthetique, 2001, Vol.46(3), pp.161-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; E-ISSN: 1768-319X ; DOI: 10.1016/S0294-1260(01)00016-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traitement local des brûlures.
Local treatment of burns

Dhennin, C

Pathologie-biologie, March 2002, Vol.50(2), pp.109-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0369-8114 ; PMID: 11933831 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures au seuil du IIIe millénaire.
Burns on the threshold of the third millenium

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 2001, Vol.46(3), pp.161-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 11447621 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les brûlures des paupières. Bilan rétrospectif de onze ans.
Eyelid burns. An 11-year retrospective evaluation

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.225-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574400 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tribune libre: chirurgie plastique et brûlures.
Open forum: plastic surgery and burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1995, Vol.40(3), pp.302-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 7574408 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burn care facilities in France (summer 1990)

Dhennin, C

Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, February 1991, Vol.17(1), pp.68-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; PMID: 2031682 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Réflexion sur le traitement et le devenir des brûlés.
Reflexions on the treatment and outcome of burns

Dhennin, C

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 1994, Vol.38(3), pp.347-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0294-1260 ; PMID: 8210202 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place du pyocyanique dans l'infection des brûlés.
Role of Pseudomonas aeruginosa in infection in burn patients

Guilbaud, J ; Dhennin, C ; Carsin, H

Presse medicale (Paris, France : 1983), 29 March 1984, Vol.13(13), pp.825-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; PMID: 6231605 Version:1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ceftazidime dans les infections sévères chez le brûlé.
Ceftazidime in severe infections in burnt patients

Dhennin, C ; Vesin, L ; Feauveaux, J F ; Berdalle, J P

Presse medicale (Paris, France : 1983), 26 October 1988, Vol.17(37), pp.1940-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0755-4982 ; PMID: 2973591 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burns and the toxic effects of a derivative of hydrazine

Dhennin, C ; Vesin, L ; Feauveaux, J

Burns, including thermal injury, April 1988, Vol.14(2), pp.130-4 [Tạp chí có phản biện]

PMID: 3292016 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local bacterial flora in thermal injuries: influence of topically applied antibiotics

Greco, J.M ; Dhennin, C ; Pinon, G ; Loulergue, J ; Borderon, E

Burns, 1979, Vol.6(1), pp.37-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(79)90036-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint contractures: Huang T. T., Blackwell S. J. and Lewis S. R. (1978) Ten years of experience in managing patients with burn contractures of axilla, elbow, wrist and knee joints. Plast. Reconstr. Surg.61, 70

Burns, 1978, Vol.5(1), pp.146-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(78)90076-1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobramvcin-resistant organisms: Elwell L. P., Inamine J. M. and Minshew B. H. (1978) Common plasmid specifying tobramycin resistance found in two enteric bacteria isolated from burns patients. Antimicrob. Agents Chemother.13, 312

Burns, 1978, Vol.5(1), pp.146-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/0305-4179(78)90075-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body protein synthesis

Burns, 1978, Vol.5(2), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/S0305-4179(78)80063-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complement system

Burns, 1978, Vol.5(2), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/S0305-4179(78)80062-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of burned hands

Burns, 1978, Vol.5(2), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/S0305-4179(78)80064-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hazards of tracheostomy

Burns, 1978, Vol.5(2), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/S0305-4179(78)80061-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index volume 6 1979–1980

Burns, 1980, Vol.6(4), pp.283-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4179 ; E-ISSN: 1879-1409 ; DOI: 10.1016/S0305-4179(80)80039-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (50)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (17)
 2. 1983đến1988  (9)
 3. 1989đến1994  (7)
 4. 1995đến2008  (12)
 5. Sau 2008  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (50)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (42)
 2. French  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dhennin, C.
 2. Chastel, O
 3. Chastel, Olivier
 4. Arora, S.
 5. Vesin, L

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Burns
 3. Humans
 4. Male
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...