skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARASE, David. Buying Power. The Political Economy of Japan's Foreign Aid. Boulder et Londres, Lynne Rienner Publishers, 1995, 307 p

Goulet, Claude; Hervouet, Gérard (Editor) ; Basset, Claude (Editor)

Études internationales, 1997, Vol.28(1), pp.176-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2123 ; E-ISSN: 1703-7891

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan in 2009: A Historic Election Year

Arase, David

Asian Survey, Jan/Feb 2010, pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.1.40

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Two Silk Roads Initiative: What It Means for Southeast Asia

Arase, David

Southeast Asian Affairs, 2015, Vol.2015, pp.25-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-5437 ; E-ISSN: 1793-9135

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHINA'S TWO SILK ROADS INITIATIVE: What It Means for Southeast Asia

Arase, David

Southeast Asian Affairs, 2015, pp.25-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03775437 ; E-ISSN: 17939135

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of 3/11 on Japan

Arase, David

East Asia, 2012, Vol.29(4), pp.313-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838 ; E-ISSN: 1874-6284 ; DOI: 10.1007/s12140-012-9182-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-Traditional Security in China-ASEAN Cooperation: The Institutionalization of Regional Security Cooperation and the Evolution of East Asian Regionalism

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2010, pp.808-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2010.50.4.808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan Among the Powers, 1890–1990

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 1995, Vol.54(1), pp.217-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2058990

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, the active state?

Arase, David

Asian Survey, July-August, 2007, Vol.47(4), p.560(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese government and politics : lecture by David Arase, 1990

Arase, David, speaker

DOI: 10.25549/PRIM-C46-4739

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan in 2008: A Prelude to Change?

Arase, David

Asian Survey, Jan/Feb 2009, Vol.49(1), pp.107-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2009.49.1.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese policy toward democracy and human rights in Asia

Arase, David

Asian Survey, Oct, 1993, Vol.33(10), p.935(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public-private sector interest coordination in Japan's ODA. (official development assistance)

Arase, David

Pacific Affairs, Summer, 1994, Vol.67(2), p.171(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan, the Active State?: Security Policy after 9/11

Arase, David

Asian Survey, Jul/Aug 2007, pp.560-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2007.47.4.560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Tilton, Restrained Trade: Cartels in Japan's Basic Materials Industries (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996), xii, 220 pp. Cloth $29.95

Arase, David

Journal of Asian and African Studies, 1998, Vol.33(3), pp.308-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9096 ; E-ISSN: 1745-2538 ; DOI: 10.1163/156852182X00264

Toàn văn sẵn có

15
Japan's Foreign Policy. By Reinhard Drifte. [London: Routledge, 1990. 112 pp. £7.95.]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Policy. By Reinhard Drifte. [London: Routledge, 1990. 112 pp. £7.95.]

Arase, David

The China Quarterly, 03/1991, Vol.125, pp.164-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0305741000030411

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rezension von: Hollerman, Leon, Japan, disincorporated]

Arase, David; Hollerman, Leon

Journal of comparative economics : the journal of the Association for Comparative Economic Studies, 1989, Vol.13(4), pp.612-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-5967

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change Comes to Japan?

Arase, David

International Studies Review, June 2012, Vol.14(2), pp.318-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2012.01114.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China or Japan: Which Will Lead Asia? by Claude Meyer (review)

Arase, David

China Review, 2014, Vol.14(1), pp.235-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-2012

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Postwar Japanese System: Cultural Economy and Economic Transformation

Arase, David

Political Science Quarterly, pp.510-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan -- Japan Among the Powers, 1890-1990 by Sydney Giffard

Arase, David

The Journal of Asian Studies, Vol.54(1), p.217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 91  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (83)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (19)
 2. 1994đến1998  (27)
 3. 1999đến2004  (19)
 4. 2005đến2010  (16)
 5. Sau 2010  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77)
 2. French  (3)
 3. Spanish  (3)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arase, David
 2. Arase, D.
 3. David Arase
 4. Goulet, Claude
 5. Potter, David M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...