skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Phan, Thảo Ly; Trương, Quang Hải

Phan, T. L. (2018). Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65876; 915.97 PH-L 2018 / 02050005557

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201

Phan Thảo Ly; Trương Quang Hải

Hà Nội : Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, 2018 - (915.97 PH-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

R. Black A. Crabtree Quality Assurance and Certification in Ecotourism 2007 CABI Oxfordshire 978 1 84593 237 4 516 pp

Nyaupane, Gyan P

Tourism Management, 2009, Vol.30(3), pp.463-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2008.07.009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Choice of Hui-Lan in Taiwan: Building an Expressway to Return Home or Preserving the Ecology for Generations to Come?

Huang, Po-Chun ; Chang, Shenglin Elijah

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, Vol.50, pp.563-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0428 ; E-ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.08.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Social Responsibility Among Travel and Tour Operators in Nepal

Baniya, Rojan ; Thapa, Brijesh ; Min-Seong, Kim

Sustainability, Feb 2019, Vol.11(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su11102771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turismo de Base Comunitária no Brasil. Insustentabilidade é uma Questão de Gestão/Community Based Tourism in Brazil. Unsustainability is a Matter of Management/Turismo Comunitario en Brasil. Insostenibilidad es una Cuestión de Gestión

Mielke, Eduardo ; Pegas, Fernanda

Revista Turismo em Análise, Apr 2013, Vol.24(1), pp.170-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01035541 ; E-ISSN: 19844867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the impact of agritourism on local development in small islands

Karampela, Sofia ; Kizos, Thanasis ; Spilanis, Ioannis

Island Studies Journal, May 2016, Vol.11(1), pp.161-176 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17152593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Integrated Approach to "Sustainable Community-Based Tourism"

Dangi, Tek ; Jamal, Tazim

Sustainability, 2016, Vol.8(5), p.475 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su8050475(registeringDOI)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sustainable innovation design diamond for micro-sized enterprises in tourism

Hallenga-Brink, S.C ; Brezet, J.C

Journal of Cleaner Production, 2005, Vol.13(2), pp.141-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2003.12.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promise of sustainability collaboration—potential fulfilled?

Fadeeva, Zinaida

Journal of Cleaner Production, 2005, Vol.13(2), pp.165-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/S0959-6526(03)00125-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why strategic networks often fail: Some empirical evidence from the area of Naples

Della Corte, Valentina ; Aria, Massimo

Tourism Management, December 2014, Vol.45, pp.3-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2014.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation of sustainability ideas in tourism networks: Some roles of cross-sectoral networks in change towards sustainable development

Fadeeva, Zinaida

Journal of Cleaner Production, 2005, Vol.13(2), pp.175-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/S0959-6526(03)00124-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Coping with tourists European reactions to mass tourism (New directions in anthropology: 1)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with tourists European reactions to mass tourism (New directions in anthropology: 1)

Jeremy Boissevain

E-ISBN 1571818782 ; E-ISBN 1571819002 ; E-ISBN 9781571818782 ; E-ISBN 9781571819000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The green mile: Blue-sky thinking: With one weekend left before the new term begins, Johanna Payton offers some ideas for an exciting and eco-friendly day out that won't leave the kids wishing that you'd taken them to the fairground instead.(Guardian Newsprint Supplement)

Johanna Payton

The Guardian (London, England), August 30, 2008, p.7

ISSN: 0261-3077

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2011  (2)
 3. 2012đến2013  (2)
 4. 2014đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Vietnamese  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fadeeva, Zinaida
 2. Fadeeva, Z.
 3. Thanasis Kizos
 4. Huang, Po-Chun
 5. Pegas, Fernanda Vasconcellos

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...