skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 36.927  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Contribution to Performance Analysis Approach of the IEEE 802.11 EDCA in Wireless Multi-hop Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Contribution to Performance Analysis Approach of the IEEE 802.11 EDCA in Wireless Multi-hop Networks

Hoang, Minh Trong; Hoang, Minh; Le, Duc Cong

Hoang, Minh Trong, Le, Duc Cong, Hoang, Minh. (2015). A Contribution to Performance Analysis Approach of the IEEE 802.11 EDCA in Wireless Multi-hop Networks. VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng., Vol. 31, No. 1 (2015); 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/954

Truy cập trực tuyến

2
Ieee 802.11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ieee 802.11

Dictionary of Information Science and Technology

ISBN: 9781466626249

Toàn văn không sẵn có

3
Ieee 802.11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ieee 802.11

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn không sẵn có

4
Coexistence intelligente entre les flux dans les réseaux radio multisauts
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coexistence intelligente entre les flux dans les réseaux radio multisauts

Ngô, Quang Minh; Guerin Lassous, Isabelle

Ngô, Quang Minh. (2009). Coexistence intelligente entre les flux dans les réseaux radio multisauts. Tiểu luận cuối kỳ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/336

Truy cập trực tuyến

5
3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G wireless with WiMAX and Wi-Fi : 802.16 and 802.11

Smith Clint; Meyer John

New York : McGraw-Hill, c2005. - (621.384 SMI 2005) - ISBN0071440828

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Ieee 802.11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ieee 802.11

Webster's New World™ Computer Dictionary

ISBN: 9780764524783

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11

Wikipedia, The Free Encyclopedia (English)

Toàn văn sẵn có

8
Ieee 802.11
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ieee 802.11

Dictionary of Communications Technology: Terms, Definitions and Abbreviations, Wiley

ISBN: 0471975168

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rate Adaptation Technique for Coexisting Heterogeneous IEEE 802.11 Wireless LANs

Huq, Farhana ; Song, Ju

IETE Journal of Research, 2011, Vol.57(2), p.138-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2063 ; DOI: 10.4103/0377-2063.81743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of IEEE 802.11 under Jamming

Bayraktaroglu, Emrah ; King, Christopher ; Liu, Xin ; Noubir, Guevara ; Rajaraman, Rajmohan ; Thapa, Bishal

Mobile Networks and Applications, 2013, Vol.18(5), pp.678-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1007/s11036-011-0340-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QoS in IEEE 802.11-based wireless networks: A contemporary review

Malik, Aqsa ; Qadir, Junaid ; Ahmad, Basharat ; Yau, Kok-Lim Alvin ; Ullah, Ubaid

Journal of Network and Computer Applications, 2015, Vol.55, p.24(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8045

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal frame aggregation level for IEEE 802.11 PCF protocol

Choi, Woo-Yong

AEUE - International Journal of Electronics and Communications, 2012, Vol.66(1), pp.23-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-8411 ; E-ISSN: 1618-0399 ; DOI: 10.1016/j.aeue.2011.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing energy efficiency and throughput fairness in IEEE 802.11 WLANs

Garcia-Saavedra, Andres ; Serrano, Pablo ; Banchs, Albert ; Hollick, Matthias

Pervasive and Mobile Computing, October 2012, Vol.8(5), pp.631-645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-1192 ; E-ISSN: 1873-1589 ; DOI: 10.1016/j.pmcj.2012.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beacon selection for localisation in IEEE 802.11 wireless infrastructure

Ryangsoo Kim; Hyuk Lim; Daewon Jung; Kapjin Kim

Int. J. of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, 2013, Vol 14 Issue 2, pp 135 - 143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-8225 ; E-ISSN: 1743-8233 ; DOI: 10.1504/IJAHUC.2013.056448

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal verification of IEEE 802.11 authentication protocols

Raju, K. V. Krishnam ; Kumari, V. Valli

Journal of Networks, April, 2013, Vol.8(4), p.769(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1796-2056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E‐MAC: an elastic MAC layer for IEEE 802.11 networks

Wei, Qing ; Aad, Imad ; Scalia, Luca ; Widmer, Jörg ; Hofmann, Philipp ; Loyola, Luis

Wireless Communications and Mobile Computing, March 2013, Vol.13(4), pp.393-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.1107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent paging backoff algorithm for IEEE 802.11 MAC protocol.(Report)

Momani, Ahmad Abed Elellah ; Bani Yassein, Muneer ; Darwish, Omar ; Manaseer, Saher ; Mardini, Wail;

Network Protocols and Algorithms, June, 2012, Vol.4(2), p.108(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-3581

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A seamless handoff scheme for IEEE 802.11 wireless networks

Yen, Yun‐Sheng ; Chang, Ruay‐Shiung ; Wu, Chuan‐Yung

Wireless Communications and Mobile Computing, 10 February 2013, Vol.13(2), pp.157-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1530-8669 ; E-ISSN: 1530-8677 ; DOI: 10.1002/wcm.1102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance modeling and evaluation of IEEE 802.11 IBSS power save mode

Swain, Pravati ; Chakraborty, Sandip ; Nandi, Sukumar ; Bhaduri, Purandar

Ad Hoc Networks, Feb, 2014, Vol.13, p.336(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8705

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36.927  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (423)
 2. 1997đến2002  (3.979)
 3. 2003đến2008  (10.523)
 4. 2009đến2015  (14.177)
 5. Sau 2015  (7.217)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31.605)
 2. French  (810)
 3. Korean  (761)
 4. German  (525)
 5. Chinese  (466)
 6. Spanish  (192)
 7. Japanese  (110)
 8. Portuguese  (87)
 9. Russian  (63)
 10. Norwegian  (32)
 11. Undetermined  (19)
 12. Czech  (12)
 13. Vietnamese  (12)
 14. Italian  (11)
 15. Ukrainian  (6)
 16. Lithuanian  (5)
 17. Polish  (3)
 18. Turkish  (3)
 19. Dutch  (3)
 20. Danish  (3)
 21. Slovak  (1)
 22. Hungarian  (1)
 23. Hebrew  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Choi, Sunghyun
 2. Choi, Woo-Yong
 3. Kumar, Anurag
 4. Othman, Mohamed
 5. Suh, Young-Joo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...