skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale De Novo Prediction of Physical Protein-Protein Association

Elefsinioti, A. ; Sarac, O. S. ; Hegele, A. ; Plake, C. ; Hubner, N. C. ; Poser, I. ; Sarov, M. ; Hyman, A. ; Mann, M. ; Schroeder, M. ; Stelzl, U. ; Beyer, A.

Molecular & Cellular Proteomics, 11/01/2011, Vol.10(11), pp.M111.010629-M111.010629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M111.010629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOPred: GO Molecular Function Prediction by Combined Classifiers (GOPred)

Saraç, Ömer Sinan ; Atalay, Volkan ; Cetin-Atalay, Rengul; Haslam, Niall James (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(8), p.e12382 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0012382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Saraç, Ömer Sinan
  2. Poser, I.
  3. Elefsinioti, Antigoni
  4. Hubner, Nina C
  5. Beyer, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...