skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Botswana’s Age Structural Transition Has Unleashed the Demographic Dividend (DD) Opportunities: Is the Country up to the Task of Capitalising on the DD?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botswana’s Age Structural Transition Has Unleashed the Demographic Dividend (DD) Opportunities: Is the Country up to the Task of Capitalising on the DD?

Nkwe, Neo ; Mukamaambo, Elizabeth Poloka ; Malema, Brothers W.

OALib, 2017, Vol.04(12), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2333-9721 ; E-ISSN: 2333-9705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1104189

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of the global financial crisis on the diamonds market and government responses the case of Botswana

Sebudubudu, David; Malema, Brothers W

Africa and the global financial crisis

ISSN: ; ISBN: 9783643106483

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The free provision of ARV therapy in Botswana is it a golden opportunity on a silver platter for organisations?

Malema, Brothers W; Koch, Steven F

The Botswana journal of economics

ISSN: 1810-0163

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX OF AUTHORS AND PERSONALITIES

International African Bibliography, 2012, Vol.41(4), pp.277-334

ISSN: 0020-5877 ; E-ISSN: 1865-9640 ; DOI: 10.1515/iab-2011-0031

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southern Africa

International African Bibliography, 2014, Vol.44(1), pp.69-93

ISSN: 0020-5877 ; E-ISSN: 1865-9640 ; DOI: 10.1515/iab.2014.007

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index of Authors and Personalities 2014

International African Bibliography, 2014, Vol.44(3), pp.239-293

ISSN: 0020-5877 ; E-ISSN: 1865-9640 ; DOI: 10.1515/iab.2014.021

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Tạp chí  (1)
  3. Chương sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Malema, Brothers W
  2. Mukamaambo, Elizabeth Poloka
  3. Sebudubudu, David
  4. Nkwe, Neo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...