skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản PLoS xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MACSE: Multiple Alignment of Coding SEquences Accounting for Frameshifts and Stop Codons

Ranwez, Vincent ; Harispe, Sébastien ; Delsuc, Frédéric ; Douzery, Emmanuel

PLoS One, Sep 2011, Vol.6(9), p.e22594 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A High-Resolution Anatomical Atlas of the Transcriptome in the Mouse Embryo

Diez-Roux, Graciana ; Banfi, Sandro ; Sultan, Marc ; Geffers, Lars ; Anand, Santosh ; Rozado, David ; Magen, Alon ; Canidio, Elena ; Pagani, Massimiliano ; Peluso, Ivana ; Lin-Marq, Nathalie ; Koch, Muriel ; Bilio, Marchesa ; Cantiello, Immacolata ; Verde, Roberta ; Masi, Cristian ; Bianchi, Salvatore ; Cicchini, Juliette ; Perroud, Elodie ; Mehmeti

PLoS Biology, Jan 2011, Vol.9(1), p.e1000582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1000582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)

Consortium, The

PLoS Biology, Apr 2011, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harispe, Sébastien
  2. Pagani, Massimiliano
  3. Perroud, Elodie
  4. Metz, Katja
  5. Ranwez, Vincent

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...