skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản ACM Digital Library xóa Tất cả các phiên bản Karat, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving the scope of user-centered design

Karat, John

Communications of the ACM, 01 July 1997, Vol.40(7), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/256175.256181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karat, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...