skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Palomo Vélez, Diego xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reformas de la ejecución civil y del proceso monitorio: la apuesta chilena por la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a un debido proceso

Palomo Vélez, Diego

Estudios constitucionales, January 2014, Vol.12(1), pp.475-502

ISSN: 0718-5200 ; E-ISSN: 0718-5200 ; DOI: 10.4067/S0718-52002014000100012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Y ahora, Tras la Experiencia Procesal Penal ¿La Oralidad al Proceso Civil?: Algunas Claves y Criterios a Seguir

Palomo Vélez, Diego I.

Ius et Praxis, 2004, Vol.10(2), pp.225-265

ISSN: 0717-2877

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Palomo Vélez, Diego
  2. Palomo Vélez, D.
  3. Palomo Vélez, Diego I
  4. Diego I. Palomo Vélez

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...