skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Realizing the development potential of diasporas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realizing the development potential of diasporas

Sharma, Krishnan;

E-ISBN 9789280811957

Toàn văn không sẵn có

2
Gender, generations and the family in international migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, generations and the family in international migration

Kraler, Albert

E-ISBN 9789048513611 ; E-ISBN 9789089642851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
African diaspora identities negotiating culture in transnational migration.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African diaspora identities negotiating culture in transnational migration.

Arthur, John A

E-ISBN 9780739146378 ; E-ISBN 9780739146385

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Diaspora and transnationalism concepts, theories and methods (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora and transnationalism concepts, theories and methods (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)

Faist, Thomas

E-ISBN 9089642382 ; E-ISBN 9789048512669 ; E-ISBN 9789089642387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The African diaspora in the United States and Europe: the ghanaian experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The African diaspora in the United States and Europe: the ghanaian experience

John A. Arthur

E-ISBN 0754648419 ; E-ISBN 9780754648413 ; E-ISBN 9780754689478

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arthur, John A
  2. Schmoll, Camille
  3. Arthur, J.A.
  4. Faist, Thomas
  5. Verkuyten, Professor Maykel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...