skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Tác giả/ người sáng tác: Wilson, R xóa Chủ đề: Guidelines xóa Chủ đề: Student Attitudes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-centred approach to e-book design

Ruth Wilson ; Monica Landoni ; Forbes Gibb

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.322-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438865

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Emerald Journals (Emerald Group Publishing)  (1)
  2. Emerald Insight  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gibb, Forbes
  2. Wilson, R
  3. Landoni, Monica
  4. Wilson, Ruth
  5. Gibb, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...