skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: French xóa Nhan đề tạp chí: L'Espace politique xóa Tác giả/ người sáng tác: Vaguet, Alain xóa Chủ đề: Political Issues xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance, contrôle et épidémies de dengue en Inde : Qui a échoué ?

Daudé, Éric ; Vaguet, Alain

L’Espace Politique, 23 July 2015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.3485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. CLEO Revues.org (CrossRef)  (1)
  2. OpenEdition  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daudé, Eric
  2. Daudé, Éric
  3. Vaguet, Alain
  4. Éric Daudé
  5. Alain Vaguet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...