skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Nhan đề tạp chí: Waste Management xóa Tác giả/ người sáng tác: Rao, Ming-Kang xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste management (New York, N.Y.), June 2009, Vol.29(6), pp.1952-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 19216067 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rao, Ming - Kang
  2. Lee, Tzen-Chin
  3. Rao, Ming-Kang
  4. Lee, T
  5. Lee, TC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...