skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Tác giả/ người sáng tác: The World Bank xóa Năm xuất bản: 2006đến2011 xóa Chủ đề: Economics xóa Chủ đề: Treatment Plants xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water and Development : An Evaluation of World Bank Support, 1997-2007, Volume 1

Independent Evaluation Group

IEG Study Series

ISBN: 9780821383933 ; ISBN: 0821383930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Open Knowledge Repository (World Bank Group)  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Independent Evaluation Group
  2. The World Bank
  3. World Bank. Independent Evaluation Group

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...