skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: International Migration Review xóa Chủ đề: Industrial Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigrazione e Diaspora: Chiesa e lavoratori italiani in Svizzera e in Germania fino alla prima guerra mondiale.(Review)

D'agostino, Peter R.

International Migration Review, Winter, 2000, Vol.34(4), p.1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peter R. D'Agostino
  2. D'Agostino, Peter
  3. D'Agostino, Peter R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...