skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Nhan đề tạp chí: Waste Management xóa Tác giả/ người sáng tác: Rao, Ming-Kang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste management (New York, N.Y.), June 2009, Vol.29(6), pp.1952-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; PMID: 19216067 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rao, Ming - Kang
  2. Lee, Tzen-Chin
  3. Rao, Ming-Kang
  4. Lee, T
  5. Lee, TC

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...