skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa Chủ đề: Electronic Publishing xóa Chủ đề: Purchasing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public libraries and the consortium purchase of electronic resources

David Ball

The Electronic Library, 2003, Vol.21(4), p.301-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470310491522

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. David Ball
  2. Ball, David
  3. Ball, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...