skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Middle East xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries

Klein, Janet

International Journal of Middle East Studies, pp.422-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Modern Middle East: From Imperialism to Freedom, 1800-1958

Perry, Glenn E.

Arab Studies Quarterly (ASQ), Spring, 1996, Vol.18(2), p.91(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-3519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness

Massad, Joseph

International Journal of Middle East Studies, pp.306-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taste of Modernity, Sufism, Salafiyya, and Arabism in Late Ottoman Damascus

Emon, Anver

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(3), pp.580-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict

Anderson, Betty S

International Journal of Middle East Studies, 1999, Vol.31(4), pp.712-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800057408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Press in the Arab Middle East: A History

Armburst, Walter

Arab Studies Quarterly (ASQ), Spring, 1996, Vol.18(2), p.100(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-3519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inextricably Bonded: Israeli Arab and Jewish Writers Re-Visioning Culture, Studies on Israel

Goldman, Shalom

International Journal of Middle East Studies, pp.319-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkey: The Quest for Identity

Pope, Hugh

International Journal of Middle East Studies, pp.421-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of Palestine: Their Influence on U.S. Middle East Policy.(Review)

Mohamad, Husam

Arab Studies Quarterly (ASQ), Fall, 2000, Vol.22(4), p.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-3519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Iranian Revolution Then and Now: Indications of Regime Instability

Behrooz, Maziar

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.651-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840

Fleischmann, Ellen

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.625-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mount Sinai

Miller, James

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.613-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire

Reilly, James

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.627-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Representations of the Muslim Woman

Michalak, Laurence

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.638-640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Modern Yemen

Freitag, Ulrike

International Journal of Middle East Studies, pp.575-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jerusalem in the Twentieth Century

Mattar, Philip

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(1), pp.136-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eunuchs, Caliphs and Sultans: A Study of Power Relationships

Hathaway, Jane

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(1), pp.115-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beirut: Reviving Lebanon's Past

Abisaab, Malek

International Journal of Middle East Studies, pp.143-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919

Cleveland, William

International Journal of Middle East Studies, pp.145-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 66  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (5)
 2. 1997đến1998  (4)
 3. 1999đến2000  (5)
 4. 2001đến2003  (43)
 5. Sau 2003  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anderson, Betty
 2. Emon, Anver
 3. Anderson, Betty S.
 4. Brynen, Rex
 5. Brookshaw, Dominic

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...