skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Bjog-An International Journal Of Obstetrics And Gynaecology xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcgready, R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria in pregnancy: the difficulties in measuring birthweight

Rijken, M J ; Rijken, J A ; Papageorghiou, A T ; Kennedy, S H ; Visser, G H A ; Nosten, F ; Mcgready, R

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, May 2011, Vol.118(6), pp.671-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21332632 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2010.02880.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rijken, Ja
  2. Rijken, M.J.
  3. McGready, R.
  4. Papageorghiou, At
  5. Kennedy, Sh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...