skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Computer Science xóa Năm xuất bản: 2002đến2004 xóa Chủ đề: Electronic Publishing xóa Tác giả/ người sáng tác: Llana-Diaz, L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system to generate electronic books on programming exercises

C. Gregorio-Rodríguez ; L.F. Llana-Díaz ; C. Pareja-Flores ; R. Martínez-Unanue ; J.Á. Velázquez-Iturbide ; P. Palao-Gostanza

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.314-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. J.Á. Velázquez-Iturbide
  2. Palao-Gostanza, P
  3. Martinez-Unanue, R
  4. Llana-Diaz, Lf
  5. Velazquez-Iturbide, Ja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...