skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Dramatic Arts xóa Chủ đề: France xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France: Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN10: 1782383654 ; ISBN13: 9781782383659 ; E-ISBN10: 1782383662 ; E-ISBN13: 9781782383666

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Palimpsestic memory the holocaust and colonialism in French and francophone fiction and film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palimpsestic memory the holocaust and colonialism in French and francophone fiction and film

Silverman, Maxim

E-ISBN 9780857458834 ; E-ISBN 9780857458841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The new face of political cinema commitment in French film since 1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new face of political cinema commitment in French film since 1995

O'Shaughnessy, Martin

E-ISBN 9780857456908 ; E-ISBN 9781845453220 ; E-ISBN 9781845456733

Toàn văn sẵn có

4
The French road movie space, mobility, identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The French road movie space, mobility, identity

Archer, Neil

E-ISBN 9780857457707 ; E-ISBN 9780857457714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Julien Duvivier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Julien Duvivier

Mccann, Ben

E-ISBN 0719091144 ; E-ISBN 1526107619 ; E-ISBN 9780719091148 ; E-ISBN 9781526107619

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Silverman, Maxim
  2. Oashaughnessy, Martin
  3. Frey, Hugommnmmverfasserin
  4. McCann, Ben
  5. Archer, Neil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...